Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Bieżący etap rekrutacji

W roku szkolnym 2017/18 nabór do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń jest realizowany z wykorzystaniem systemu elektronicznego. System elektronicznej rekrutacji do szkół  ponadgimnazjalnych odbywa się za pośrednictwem strony:

torun.e-omikron.pl

Do 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, a w przypadku technikum lub branżowej szkoły I stopnia -także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 17 lipca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W oczekiwaniu na wyniki postępowania kwalifikacyjnego zapraszamy do zapoznania się w wynikami naszych matur w 2016 roku. PLIK PDF

Od 23 czerwca 2017 r. do 27czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00   Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (+ 3 zdjęcia).

Od 22 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


UWAGA
Wniosek wypełniony w systemie a nie złożony w szkole (podpisany wydruk),
nie bierze udziału w rekrutacji.
Wydrukowany wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez kandydata oraz jednego z rodziców (opiekunów) – postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica (art. 20a, ust. 4). W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał.