Autor: sekretariat

Więcej Budżet Obywatelski – Głosujmy!

Budżet Obywatelski – Głosujmy!

Od 24 września do 3 października 2022 r. głosujemy na projekty do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2023 rok.

Kto może głosować?
Zgodnie z regulaminem w głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Torunia.

Ile głosów może oddać jedna osoba?
Mieszkaniec może głosować raz i w ramach tego głosowania może oddać maksymalnie trzy głosy na projekty lokalne (wybrane z jednej listy lokalnej) oraz maksymalnie trzy głosy na projekty ogólnomiejskie.

Więcej „Humaniści na start!” „Prymus Pomorza i Kujaw”

„Humaniści na start!” „Prymus Pomorza i Kujaw”

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia).

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1)  uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50,

2)  uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

3) dodatkowe osiągniecie:

    – uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady konkursu    
      przedmiotowego
 z wykazu nr 1 regulaminu, np.
         – jęz. polski,
         – historia,

         – WOS,

         – kultura,
         – prawo,

         – sztuka,  

         – Unia Europejska, itp.

KOMPLETNY WYKAZ KONKURSÓW W REGULAMINIE

    lub

    – tytuł  laureata, finalisty lub wyróżnienie w konkursie regionalnym/olimpiadzie historycznej z wykazu nr 2 regulaminu, np.:
        – „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
        – Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”,
        – Konkurs Przedmiotowy Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
        – Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs o Wielkich Polakach,
        – Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych,
        – Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół Podstawowych „Słowem o Szafarni”,
        – Konkurs Internetowy pt. „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza”,

 – „Wojewódzki Konkurs Katarzynkowy”

– „Pamięć dla przyszłości – w 80 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej”

        – Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”,

        – „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”,
        – Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”,
        – Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Polska – Szwecja miedzy rywalizacją i współpracą”,
        – Wojewódzki Konkurs Historyczny „Przywracanie pamięci”,
        – Konkurs Historyczny „Polska – Węgry – Historia Przyjaźni”.

KOMPLETNY WYKAZ KONKURSÓW W REGULAMINIE

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy przyznać ponad 400 stypendiów. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 400 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.

Wniosek o stypendium dostępny od 1 września 2022 r. będzie generowany elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce Humaniści na start! Taki wniosek trzeba będzie wydrukować do formy papierowej, a następnie podpisać. Wniosek trzeba będzie uzupełnić o kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021/2022 oraz kserokopie osiągnięć wskazanych we wniosku (osiągnięcia liczą się do trzech lat wstecz od naboru). Należy pamiętać, że Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.

Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową  w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji,  Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Humaniści na start!” lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Nabór zakończymy 30 września 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Humaniści na start!

Zapraszamy do zapoznania się również z innymi stypendiami marszałkowskimi:

Prymus Pomorza i Kujaw (ścisłowcy)

https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl/

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza (dla uczniów techników i szkół branżowych)

https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl/
Więcej Zaproszenie

Zaproszenie

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu zaprasza na uroczystość nadania sali imienia Pani Doroty Masłowskiej dnia 23 września 2022r. o godz. 15:30 – sala 27, I piętro.

Serdecznie zapraszamy Rodzinę, Przyjaciół, Absolwentów oraz Wszystkich, którzy znali, cenili, lubili, kochali… Naszą Panią Profesor Dorotę.

Więcej Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia wrzesień – grudzień 2022 r.

Strona www: https://tppu.org/aktualnosci/262-dolacz-do-nowej-edycji-programu-mlodziezowych-liderow-wrzesien-grudzien-2022

Facebook: https://www.facebook.com/406347659410630/posts/pfbid02K8ozaZm2Vo31B3zYtNJV51zKFMUKcKxSL2tVou3nBNCJAVyijJHXL8fbufcCpHzal/

TRWA NABÓR!

Ruszamy z kolejną edycją programu Młodzieżowych Liderów!  Zapraszamy osoby z klas 1-szkół średnich na treningi umysłu i ducha! Niezależnie, czy szukasz wewnętrznej siły, czy jesteś osobą zawsze gotową do działania! Spotkanie organizacyjne, na którym dowiesz się co będziemy robić, odbędzie się  15 września (czwartek) o godz. 17:00 w naszej siedzibie w Toruniu przy
ul. Jęczmiennej 10/7 (III piętro).

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia realizowany jest nieprzerwanie od 2001 r. ciesząc się uznaniem uczestników oraz instytucji współpracujących przy jego realizacji. Pod mecenatem Urzędu Miasta Torunia.

Uczestnictwo jest bezpłatne.


Dla kogo:

·         Osoby w wieku 14 – 18 lat

        o    zainteresowane własnym rozwojem i pomocą innym,

        o    niezażywające środków psychoaktywnych!

 Co:

·         Sesje warsztatowo szkoleniowe;

·         Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;

·         Dostarczenie rzetelnych informacji o zdrowiu psychicznym, uzależnieniach oraz sposobach im zapobiegania;

·         Rozwój osobisty uczestników – m.in. przez zdobycie oraz wzrost umiejętności:

        o    radzenia sobie z wyzwaniami, stresem;

        o    wpływu na swoją samoocenę;

        o    skutecznej komunikacji;

        o    udzielania pomocy rówieśnikom i bliskim.


Kiedy:

·         Czwartki po południu (dokładna godzina spotkań zostanie ustalona podczas spotkania organizacyjnego, najczęściej była to 16:30),

·         po ok. 2 godziny,

·         planowane zakończenie – 22.12.2022 r.

W ramach ukończenia całego cyklu spotkań uczestnicy otrzymują certyfikaty rozpoznawalne i cenione wśród uczelni wyższych oraz pracodawców ze względu na renomę Programu, sygnowane przez Urząd Miasta Torunia.


GŁÓWNE TEMATY SPOTKAŃ 

1.       Uczestnictwo w grupie

·         Poznanie się, ustalenie praw i zasad

2.       Ty i ja – jak rozmawiać? Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Trening interpersonalny  

·         Wyzwania i możliwości w komunikowaniu się

·         Komunikacja niewerbalna

3.       Trening umiejętności intrapersonalnych

·         Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć

·         Wzmacnianie samoświadomości oraz pozytywnego obrazu samego siebie

·         Udzielanie i przyjmowanie pozytywnych informacji zwrotnych

4.       Radzenie sobie ze stresem. Rozwiązywanie konfliktów

·         Zrozumienie istoty i przyczyn stresu, poznanie czynników stresogennych
i własnej odporności na stres

·         Sposoby relaksacji

·         Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

5.       Asertywność, sztuka odmawiania, indywidualność czy konformizm?

·         Sztuka rozpoznawania zachowań asertywnych

·         Trening umiejętności asertywnych

6.       Zdrowie psychiczne

·         Depresja, samookaleczenia, zaburzenia odżywania – jak rozpoznać, jak pomóc?

7.       Uzależnienia (chemiczne i behawioralne)

·         Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych (nielegalnych i legalnych)

·         Przedstawienie mechanizmów psychologicznych oraz faz uzależnienia

·         Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne

·         Trening umiejętności udzielania pomocy. Formy pomocy specjalistycznej

8.       Podsumowanie zrealizowanego Programu 

·         Informacje zwrotne, wypełnienie końcowych ankiet ewaluacyjnych

Uroczyste wręczenie certyfikatów

SPODZIEWANE EFEKTY

·         Zwiększenie poczucia własnej wartości;

·         Umiejętność radzenia sobie ze stresem

·         Wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych;

·         Zdobycie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, zdrowiu psychicznym;

·         Promowanie zdrowego stylu życia (bez środków chemicznych);

·         Umiejętność nawiązywania i kształtowanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami;

·         Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w grupach rówieśniczych;

·         Rozwój zainteresowań;

·         Zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych;

·         Zdobycie umiejętności udzielania pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne, wskazanie placówek specjalistycznych dla osób zainteresowanych.

METODY I TECHNIKI PRACY

·         Burza mózgów, dyskusje;

·         Mini wykład;

·         Drama;

·         Debata oksfordzka;

·         Wizualizacja;

·         Medytacja;

·         Praca w małych grupach, parach, indywidualnie;

·         Rysunek;

·          Happeningi;

·         oraz inne 🙂 

REALIZATORZY PROGRAMU
Program realizowany jest przez psychologów, specjalistów terapii uzależnień, pedagogów – pasjonatów swojej pracy!

Spotkanie organizacyjne:

15.09.2022 godz. 17:00

 ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro), Toruń

Zapraszamy!

Więcej Projekt Razem Możemy Więcej

Projekt Razem Możemy Więcej

Toruńskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Razem Możemy Więcej, przy ul. Mickiewicza 55 w Toruniu. Projekt jest adresowany m.in. do rodziców, którzy szukają możliwości powrotu do aktywnego funkcjonowania społecznego.

Więcej Zebrania z Rodzicami – 15.09.2022r.

Zebrania z Rodzicami – 15.09.2022r.

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania w czwartek – 15 września 2022r.

 • I klasy – 16:30 Spotkanie na Auli. Po spotkaniu zebranie będzie kontynuowane z Wychowawcami w klasach.
 • II i III klasy – 16:30 zebrania z Wychowawcami w klasach.
 • IV klasy – 17:00 Spotkanie na Auli. Po spotkaniu zebranie będzie kontynuowane z Wychowawcami w klasach.
Więcej Kiermasz podręczników

Kiermasz podręczników

Nie kupiłeś jeszcze podręczników? A może masz jakieś na sprzedaż? Niezależnie od odpowiedzi, przyjdź na piątkowy kiermasz! Zapraszamy Cię w piątek – 9 września, na przerwy w godzinach:

10:35, 11:30 i 12:35.

Czekamy na parterze w holu głównym. 📚

Więcej Stypendia – Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro

Stypendia – Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro

Do 19 września 2022 r. przyjmowane są wnioski o stypendia: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestrohttps://www.torun.pl/pl/trzy-stypendia-dla-uczniow-wnioski

Stypendia są przyznawane w trybie uchwały nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia.

>>> przejdź do treści uchwały

Stypendium może otrzymać uczeń uczęszczający w roku szkolnym 2022/2023 do toruńskiej szkoły dla dzieci i młodzieży:

 • szkoły podstawowej, począwszy od klasy V,
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • szkoły artystycznej.

Stypendium Toruński Omnibus może być przyznane uczniowi toruńskiej szkoły, który w roku szkolnym 2021/2022 spełnił jednocześnie warunki:

 • odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego;
 • uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej: 5,0 w szkole podstawowej, 4,50 w szkole ponadpodstawowej.

Termin i sposób złożenia wniosku:
W danym roku można wystąpić z wnioskiem o przyznanie uczniowi tylko jednego ze stypendiów Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec albo Toruński Maestro.
Wnioski i wymagane dokumenty należy dostarczyć w terminie do 17 września 2022 r.  do Urzędu Miasta Torunia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wydział Edukacji – wniosek o stypendium Toruński ……. na rok szkolny 2022/2023” (w miejscu kropek należy wpisać odpowiednio Omnibus, Fachowiec albo Maestro), na jeden z poniższych sposobów:

 • złożyć bezpośrednio w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, w godzinach urzędowania, tj. 7:30-15:30, od poniedziałku do piątku;
 • złożyć w Urzędzie Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 (urna na parterze), w godzinach urzędowania, tj. 7:30-17:00, od poniedziałku do piątku;
 • przesłać za pośrednictwem poczty (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń; w przypadku wniosków nadesłanych pocztą o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

W tym roku koniec terminu do wykonania czynności złożenia wniosku, tj. 17 września 2022 r., przypada na sobotę, stąd termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą, tj. 19 września 2022 r. (poniedziałek).

Więcej Akcja „Kujawsko-Pomorskie drogi bez promili”

Akcja „Kujawsko-Pomorskie drogi bez promili”

Już w poniedziałek, 05.09.2022r. uczniowie klasy III wezmą udział w akcji „Kujawsko-Pomorskie drogi bez promili” na terenie sali gimnastycznej, której organizatorem jest Fundacji Prodriver. Kampania będzie kontynuacją cyklu akcji profilaktyczno – edukacyjnych promujących postawy społeczne sprzeciwiające się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Na uczniów czekać będą:

 • szkolenie z profilaktyki,
 • wystawa motoryzacyjna w miniaturze,
 • symulator dachowania,
 • laboratorium badań psychotechnicznych (m.in. refleksomierz, miernik czasu reakcji),
 • elementy miasteczka ruchu drogowego z gokartem.

Relacja z wydarzenia:

Więcej Konkurs Literacki – sukces w kategorii POEZJA

Konkurs Literacki – sukces w kategorii POEZJA

W Konkursie Literackim ,,Gazety Obywatelskiej” 2022 w kategorii POEZJA zostali wyróżnieni:

Małgorzata Stanisławska, kl. 3c – Laureatka III nagrody

Błażej Szymański (absolwent z kl. 3dg) – Laureat II nagrody.

Opiekun laureatów – p. prof. Katarzyna Fiałkowska.

Laureatom serdecznie gratulujemy sukcesu.