Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.1lo.torun.pl/1lo/

Data publikacji strony internetowej: 15-09-2000

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10-01-2024

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

Powody wyłączenia: 

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu a w nim (umieszczenie na stronie):

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło
 • odbiór strony za pomocą słuchu, wzroku lub dotyku, funkcjonalności
 • kompatybilności (współpraca wielu programów i narzędzi wspomagających osoby niepełnosprawne)
 • Na stronie internetowej można używać  standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki: TAB – przejście do kolejnego elementu, SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 18.02.2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracowników I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dyrektor Hanna Wrycza-Wilińska

Koordynator ds. dostępności powołany Zarządzeniem Dyrektora 31/2022: Pani Agnieszka Szulborska, nauczyciel
e-mail: sekretariat@lo1.edu.torun.pl
telefon:  56 622 79 33

Dane adresowe:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika
ul. Zaułek Prosowy 1
87-100 Toruń
(woj. kujawsko-pomorskie)

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku głównego szkoły prowadzi wejście znajdujące się od ulicy Zaułek Prosowy, a do drugiego budynku prowadzi wejście poprzez dziedziniec szkoły? prowadzą do nich schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe dla pracowników.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynkach na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.