„Humaniści na start!” „Prymus Pomorza i Kujaw”

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia).

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1)  uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50,

2)  uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

3) dodatkowe osiągniecie:

    – uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady konkursu    
      przedmiotowego
 z wykazu nr 1 regulaminu, np.
         – jęz. polski,
         – historia,

         – WOS,

         – kultura,
         – prawo,

         – sztuka,  

         – Unia Europejska, itp.

KOMPLETNY WYKAZ KONKURSÓW W REGULAMINIE

    lub

    – tytuł  laureata, finalisty lub wyróżnienie w konkursie regionalnym/olimpiadzie historycznej z wykazu nr 2 regulaminu, np.:
        – „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
        – Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”,
        – Konkurs Przedmiotowy Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
        – Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs o Wielkich Polakach,
        – Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych,
        – Wojewódzki Konkurs Literacki dla Szkół Podstawowych „Słowem o Szafarni”,
        – Konkurs Internetowy pt. „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza”,

 – „Wojewódzki Konkurs Katarzynkowy”

– „Pamięć dla przyszłości – w 80 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej”

        – Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”,

        – „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”,
        – Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”,
        – Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Polska – Szwecja miedzy rywalizacją i współpracą”,
        – Wojewódzki Konkurs Historyczny „Przywracanie pamięci”,
        – Konkurs Historyczny „Polska – Węgry – Historia Przyjaźni”.

KOMPLETNY WYKAZ KONKURSÓW W REGULAMINIE

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy przyznać ponad 400 stypendiów. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 400 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.

Wniosek o stypendium dostępny od 1 września 2022 r. będzie generowany elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce Humaniści na start! Taki wniosek trzeba będzie wydrukować do formy papierowej, a następnie podpisać. Wniosek trzeba będzie uzupełnić o kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021/2022 oraz kserokopie osiągnięć wskazanych we wniosku (osiągnięcia liczą się do trzech lat wstecz od naboru). Należy pamiętać, że Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.

Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową  w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji,  Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Humaniści na start!” lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Nabór zakończymy 30 września 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Humaniści na start!

Zapraszamy do zapoznania się również z innymi stypendiami marszałkowskimi:

Prymus Pomorza i Kujaw (ścisłowcy)

https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl/

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza (dla uczniów techników i szkół branżowych)

https://zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl/