Konsultacje społeczne „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027
(GPR-T do 2027).

Konsultacje odbędą się w terminie: od 7 listopada do 20 grudnia 2023 r.
Celem procesu rewitalizacji jest poprawa szeroko rozumianych warunków życia na obszarze
zdegradowanym. Rewitalizacja jest możliwa jedynie przy aktywnym udziale mieszkańców
miasta. Konsultacje będą okazją do zgłaszania sugestii mieszkańców odnośnie treści do
GPR-T do 2027.


Rewitalizacja w trzech krokach:
 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji (Bydgoskie Przedmieście, Podgórz, Stare
Miasto): Uchwała nr 1065/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r.).
 Przystąpienie do opracowania Programu (Uchwała nr 1116/23 Rady Miasta
Torunia z dnia 6 lipca 2023 r.).
 Konsultacje projektu Programu wraz z zawartymi w nim projektami, których
realizacja ma wpłynąć pozytywnie na miejsce życia społeczności lokalnej ww.
trzech podobszarów rewitalizacji.


Konsultacje społeczne odbędą się w następujących terminach i formach:

 1. Otwarte spotkanie informacyjne:
  Termin: 15 listopada 2023 r.
  Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały gen. Sikorskiego 13 w Toruniu,
  Godzina: 17:00 – 19:30.
 2. Zbieranie uwag ustnych, spotkania z ekspertem:
  Termin: 7 listopada – 20 grudnia 2023 r.
  Miejsce: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen.
  Sikorskiego 8 w Toruniu, w godzinach pracy Biura tj. od poniedziałku do piątku, w godz.
  7.30 – 15.30 oraz
  22-23 i 28-29 listopada 2023 r., od 10:00 – 18:00.
 3. Zbieranie uwag w postaci papierowej: osobiście, na formularzach konsultacyjnych lub
  przez przesłanie formularza pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Biura Toruńskiego
  Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  lub elektronicznie na adres: starowka@um.torun.pl .
  Termin: 7 listopada – 20 grudnia 2023 r.
  Projekt GPR-T do 2027 oraz formularz konsultacyjny znajduje się na stronie:
  https://www.torun.pl/pl/rewitalizacja-torunia-do-roku-2027-ruszaja-konsultacje

  /-/ Aleksandra Iżycka
  Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta
  Urząd Miasta Torunia