Nabór kandydatów do VII kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki

W związku z upływającą w dniu 30 września 2023 r. VI kadencją Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki rozpoczął się nabór do Rady VII kadencji. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

Grafika - dwoje młodych ludzi przybija sobie piątkę, obok napis Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży.

Do Rady mogą kandydować uczniowie szkół i studenci uczelni znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urodzeni między 1 października 2002 r. a 1 października 2010 r.

Kandydaci do Rady powinni pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, a następnie wypełnić i podpisać (czytelnie imieniem i nazwiskiem) formularz zgłoszeniowy, a następnie skan formularza wraz z CV przesłać na adres: naborRDIM@mein.gov.pl. Formularze zgłoszeniowe należy wysłać do 22 września 2023 r. do godz. 23:59. Formularze zgłoszeniowe wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. W formularzu zgłoszeniowym kandydata niepełnoletniego musi zostać dodatkowo wpisany numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego kandydata, jak również formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata. Formularze zgłoszeniowe kandydatów niepełnoletnich, niepodpisane przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub niezawierające numeru kontaktowego do rodzica/opiekuna prawnego, nie będą brane pod uwagę.

Do formularza zgłoszeniowego kandydat dołącza życiorys – CV, w którym zawiera wszelkie informacje na temat:

  • zaangażowania w życie społeczności lokalnej i zrealizowanych projektów społecznych,
  • aktywności w młodzieżowych radach, samorządzie szkolnym, harcerstwie, zajęciach pozalekcyjnych, instytucjach charytatywnych,
  • osiągnięć w nauce, w tym w olimpiadach i konkursach.

Dodatkowo kandydat może dołączyć załączniki, na przykład kopie listów gratulacyjnych, dyplomów, referencji. Dodane załączniki muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata pełnoletniego lub przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego.

W celu poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem, należy na pierwszej stronie kopii każdego dokumentu dodać adnotację: „za zgodność z oryginałem” lub „zgodne z oryginałem” i własnoręcznie podpisać.

Kandydaci do Rady mogą uzupełniać i poprawiać wysłane zgłoszenia (w tym dosyłać dodatkowe dokumenty) do 22 września 2023 r. W przypadku wysyłania uzupełnień i korekt, należy wyraźne wskazać w treści maila, że przesłane dokumenty stanowią aktualizację formularza zgłoszeniowego.

Materiały

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wystartowal-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy–zgloszenia-do-22-wrzesnia-2023-r