Nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2022/2023 już wkrótce

Już wkrótce będzie można składać wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium może otrzymać uczeń po ukończeniu pierwszej klasy ww. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego (miasto Toruń stanowi odrębny powiat) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

– średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85,

– co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,

– co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie,

– brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem

 lub

  1. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów(Uwaga! Tylko dla osób, które z powodu praktyk zawodowych nie otrzymały jeszcze świadectwa)

Wnioski do pobrania na stronie: https://www.powiattorunski.pl/7851,stypendia?tresc=84430