Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

UWAGA! Od 1 września 2022r. obsługę administracyjną związaną ze złożeniem wnioskiu i udzieleniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 do 15 września danego roku
szkolnego.

Do wniosku, o którym mowa, należy dołączyć:
1) zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia/słuchacza do szkoły;
2) w przypadku zasiłku szkolnego, dodatkowo:
a) dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego;
b) informację o dochodach rodziny i pogorszeniu się sytuacji materialnej ucznia/słuchacza, spowodowanej zdarzeniem losowym.

Więcej informacji: https://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1261767