Profilaktyka uzależnień – ankieta dla uczniów i rodziców/opiekunów

Szanowni Państwo!

Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa na zlecenie miasta Torunia realizuje badania społeczne, na rzecz opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027 i zaplanowania działań profilaktycznych. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY przez uczniów z Państwa szkoły, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla Miasta służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się jej mieszkańcy oraz organizacji działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Wypełnianie ankiety odbywa się za pośrednictwem portalu www.webankieta.pl. Strona ta gwarantuje bezpieczeństwo – przetwarzanie danych respondentów jest zgodne ze wszelkimi wymaganiami RODO. Kwestionariusze ankiet wprowadzone na platformę nie zawierają żadnych pytań umożliwiających identyfikację respondentów. Ankiety te są całkowicie anonimowe, nie mamy możliwości identyfikacji, kto wypełnił jaką ankietę. Uczniowie klikają w otrzymany link, odpowiadają na zawarte w kwestionariuszu pytania, a następnie klikają „wyślij”. Po wypełnieniu ankiet przez wszystkich uczniów wyniki zostają zbiorczo pobrane z platformy webankieta.

https://torun-uczniowie.webankieta.pl/

Link do ankiety dla mieszkańców (osób dorosłych)https://torun-mieszkancy.webankieta.pl/