Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Bieżący etap rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 została zakończona.

Do 13 lipca 2018 r.  do godz. 10:00 trwa etap potwierdzania przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej, poprzez przedłożenie (w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

UWAGA!
W przypadku, kiedy kandydat został zakwalifikowany do szkoły z niższej preferencji, a oryginały dokumentów zostały złożone razem z wnioskiem do szkoły pierwszej preferencji, należy odebrać dokumenty ze szkoły pierwszej preferencji i złożyć do właściwej szkoły do, której kandydat został zakwalifikowany.

W przypadku niepotwierdzenia woli nauki w określonym terminie, kandydat zostaje skreślony z listy kandydatów zakwalifikowanych.


6 lipca 2018 r. (piątek) do godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


UWAGA! 23 czerwca 2018 r. (sobota) Punkt Rekrutacyjny jest nieczynny!


W terminie od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 12:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Uwaga!
Etap rejestracji wniosków został zakończony.


Dzień 1 czerwca 2018 r. jest dniem wolnym od nauki. Szkoła (i punkt rekrutacyjny) będzie nieczynna.

od 17 maja 2018 r. (czwartek) do 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


UWAGA
Wniosek wypełniony w systemie a nie złożony w szkole (podpisany wydruk),
nie bierze udziału w rekrutacji.
Wydrukowany wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez kandydata oraz jednego z rodziców (opiekunów) – postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica (art. 20a, ust. 4). W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał.