Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Kryteria naboru – Liceum 4

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej (Liceum 4 letnie)

Punkty za świadectwo Liczba punktów
(max. 100 pkt)
Język polski max. 18 pkt
Matematyka max. 18 pkt
I przedmiot wskazany przez szkołę max. 18 pkt
II przedmiot wskazany przez szkołę max. 18 pkt
Szczególne osiągnięcia max. 18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna max. 3 pkt

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

Ocena celujący bardzo dobry
dobry dostateczny dopuszczający
Punkty 18 17 14 8 2

Punkty za egzamin ósmoklasisty Liczba punktów (max. 100 pkt)
Wynik z języka polskiego 1%*0,35=0,35 pkt (max.35 pkt)
Wynik z matematyki 1%*0,35=0,35 pkt (max.35 pkt)
Wynik z języka obcego nowożytnego 1%*0,3=0,3 pkt (max.30 pkt)

Terminarz rekrutacji:

od 13.05.2019
do 17.06. 2019
(poniedziałek)
do godz. 15.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 21.06.2019
do 25.06.2019
(wtorek)
do godz. 15.00
Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń
o wynikach egzaminu po szkole podstawowej
11.07.2019
(czwartek)
godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych
do 15.07.2019
(poniedziałek)
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w I LO przez dostarczenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu po szkole podstawowej oraz trzech fotografii
16.07.2019
(wtorek)
godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły