Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Kryteria naboru – Liceum 3

Kryteria dla absolwentów gimnazjum (Liceum 3 letnie)

Punkty za świadectwo Liczba punktów
(max. 100 pkt)
Język polski max. 18 pkt
Matematyka max. 18 pkt
I przedmiot wskazany przez szkołę max. 18 pkt
II przedmiot wskazany przez szkołę max. 18 pkt
Szczególne osiągnięcia max. 18 pkt
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna max. 3 pkt

Zasady przeliczania ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Ocena celujący bardzo dobry
dobry dostateczny dopuszczający
Punkty 18 17 14 8 2

Punkty za egzamin gimnazjalny Liczba punktów (max. 100 pkt)
Wynik z języka polskiego 1%*0,2=0,2 pkt (max.20 pkt)
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie
1%*0,2=0,2 pkt (max.20 pkt)
Wynik z matematyki
1%*0,2=0,2 pkt (max.20 pkt)
Wynik z przedmiotów przyrodniczych
1%*0,2=0,2 pkt (max.20 pkt)
Wynik z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy)
1%*0,2=0,2 pkt (max.20 pkt)
Wynik z języka obcego nowożytnego (poziom rozszerzony)
0 pkt (nie przelicza się)

Terminarz rekrutacji:

od 13.05.2019
do 17.06. 2019
(poniedziałek)
do godz. 15.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 21.06.2019
do 25.06.2019
(wtorek)
do godz. 15.00
Składanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu po gimnazjum.
11.07.2019
(czwartek)
godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
do 15.07.2019
(poniedziałek)
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w I LO przez dostarczenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu po gimnazjum oraz trzech fotografii.
16.07.2019
(wtorek)
godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.