Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Przedmioty rozszerzone

Geografia

Realizując program rozszerzony z geografii w I LO w Toruniu uczeń ma możliwość otrzymania wysokiego wyniku z matury z tego przedmiotu co daje mu możliwość dostania się na wymarzone studia. Nasi absolwenci studiują na wielu kierunkach różnych uniwersytetów i politechnik w Polsce i za granicą oraz SGH w Warszawie.

Odnajdują się jako eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej, eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych,biurach turystycznych, konsultanci planów zagospodarowania przestrzennego, doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska, pracownicy w ośrodkach europejskich zajmujących się ochroną środowiska czy geografią ekonomiczną.

Historia

Kandydat, który będzie realizował program nauczania historii w zakresie rozszerzonym. Omówimy historię świata i Polski, z podziałem między innymi na wątki: polityczne, gospodarcze, społeczne, militarne czy kulturowe. Będzie ona omawiana od epoki starożytnej do czasów nam współczesnych w układzie chronologicznym.

Informatyka

Realizacja programu nauczania informatyki umożliwi realizację ogólnych celów kształcenia ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, m.in.:

 • rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji,
 • programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji,posługiwanie się aplikacjami komputerowymi,
 • posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów,
 • rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie,w tym w środowiskach wirtualnych,udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami,
 • przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa, respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego,ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Język angielski

Realizacja rozszerzonego programu nauczania z języka angielskiego to:

 • przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym skutkujące bardzo dobrymi wynikami osiąganymi przez abiturientów,
 • możliwość realizowania komponentu kulturowego na podstawie modyfikacji programu w zakresie wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego,
 • przygotowanie językowe i merytoryczne do udziału w konkursach przedmiotowych i projektach międzynarodowych,
 • możliwość realizowania modyfikacji programu nauczania w zakresie języka specjalistycznego (np. język angielski w medycynie w klasie o profilu biologiczno – chemicznym).

Język polski

Kandydat:

 • nauczy się samodzielnego interpretowania i analizowania tekstu literackiego, co jest kluczem do odczytania przesłania utworu.
 • pozna teksty kultury, które zawierają uniwersalne treści .
 • będzie doskonalić umiejętności, które pozwolą mu czytać wielowymiarowo każdy tekst kultury.

Matematyka

Nauka matematyki na poziomie rozszerzonym umożliwia nie tylko bardzo dobre opanowanie podstawy programowej, ale również rozwija zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi. Matematyka uczy abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija kreatywność i wyobraźnie przestrzenną. Wysoki poziom nauczania gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, a w przyszłości możliwość kontynuowania nauki na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich, zarówno ścisłych, jak i przyrodniczych oraz ekonomicznych. Uczniowie z powodzeniem biorą udział w konkursach i olimpiadach.