BIP

Strona BIP: https://1lotorun.bip.gov.pl/

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest oświatową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej.
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Toruń.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

Przemiotem działania I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu jest działalność edukacyjna na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Szkoła realizuje następujące cele edukacyjne:
– dydaktyczne,
– wychowawcze,
– opiekuńcze.

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. 2021 poz. 482 z późn. zm.),

Podstawa programowa:

Kształcenie ogólne: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 46 z późn. zm)

Organy Szkoły:

Dyrektor szkoły – Hanna Wrycza-Wilińska,
Rada Pedagogiczna,
Rada Szkoły,
Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski.

Petenci przyjmowani są w godzinach pracy sekretariatu.

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. Zaułek Prosowy 1
87-100 Toruń
NIP: 9561625328
Regon: 000214563
tel.: 56 622-79-33
Sekretariat
czynny w godz. 7:30 – 15:00
E-mail sekretariat@lo1.edu.torun.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznacza się p. Jakuba Rutkowskiego

Kontakt:

  • rodo1@tcuw.torun.pl
  • tel. 56 611 89 92

Klauzula informacyjna – dane osobowe

Klauzula dotycząca funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej): I-LO-Torun

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/I-LO-Torun

Zapytanie ofertowe

Sprawozdania finansowe za rok 2023 oraz wcześniejsze, opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

https://tcuw.torun.pl/bip,8.html

Redaktor:
Agnieszka Szulborska
tel.: 56 622-79-33
email: sekretariat@lo1.edu.torun.pl