Stypendia – Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro

Do 19 września 2022 r. przyjmowane są wnioski o stypendia: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestrohttps://www.torun.pl/pl/trzy-stypendia-dla-uczniow-wnioski

Stypendia są przyznawane w trybie uchwały nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia.

>>> przejdź do treści uchwały

Stypendium może otrzymać uczeń uczęszczający w roku szkolnym 2022/2023 do toruńskiej szkoły dla dzieci i młodzieży:

  • szkoły podstawowej, począwszy od klasy V,
  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • branżowej szkoły I stopnia,
  • szkoły artystycznej.

Stypendium Toruński Omnibus może być przyznane uczniowi toruńskiej szkoły, który w roku szkolnym 2021/2022 spełnił jednocześnie warunki:

  • odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego;
  • uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej: 5,0 w szkole podstawowej, 4,50 w szkole ponadpodstawowej.

Termin i sposób złożenia wniosku:
W danym roku można wystąpić z wnioskiem o przyznanie uczniowi tylko jednego ze stypendiów Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec albo Toruński Maestro.
Wnioski i wymagane dokumenty należy dostarczyć w terminie do 17 września 2022 r.  do Urzędu Miasta Torunia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wydział Edukacji – wniosek o stypendium Toruński ……. na rok szkolny 2022/2023” (w miejscu kropek należy wpisać odpowiednio Omnibus, Fachowiec albo Maestro), na jeden z poniższych sposobów:

  • złożyć bezpośrednio w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, w godzinach urzędowania, tj. 7:30-15:30, od poniedziałku do piątku;
  • złożyć w Urzędzie Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 (urna na parterze), w godzinach urzędowania, tj. 7:30-17:00, od poniedziałku do piątku;
  • przesłać za pośrednictwem poczty (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń; w przypadku wniosków nadesłanych pocztą o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

W tym roku koniec terminu do wykonania czynności złożenia wniosku, tj. 17 września 2022 r., przypada na sobotę, stąd termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą, tj. 19 września 2022 r. (poniedziałek).