Toruńskie nagrody dla uczniów i maturzystów

Od 1 do 14 lipca 2022 r. przyjmowane będą wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla tegorocznych absolwentów toruńskich szkół ponadpodstawowych.

Więcej informacji: https://www.torun.pl/pl/nagrody-dla-uczniow-nabor-wnioskow-0

Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia mogą ubiegać się o nagrodę Prezydenta Miasta Torunia. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 do 14 lipca 2022 r.

Nagrody są przyznawane w trybie uchwały nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Nagrodę za rok szkolny 2021/2022 może otrzymać uczeń uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022 do klasy programowo najwyższej w szkole ponadpodstawowej na terenie Torunia, który spełnił jednocześnie warunki:

  • odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego lub zawodowego, lub artystycznego;
  • uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,00.